B T K

Omówienie wyników pomiarów kotła WR-8N
uruchomionego w MZEC Koło


Pomiary przeprowadził:
Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej
Państwowa Jednostka Badawczo-Rozwojowa
ul. Markiewki 24, 40-213 Katowice,
mgr inż. R. Popiołkiewicz
tel. 32/259 84 80
tel. 694 415 426

Wydajność nominalna kotła: 8,0 MW

Pomiary przeprowadzono przy następujących obciążeniach::
przy obciążeniu wysokim9,79 MW
przy obciążeniu średnim8,01 MW
przy obciążeniu niskim3,79 MW


W czasie pomiarów spalono paliwo o następujących wielkościach charakterystycznych:
wartość opałowaQw = 20281 ÷ 21127 kJ/kg
zawartość wilgociWc = 14,78 ÷ 15,86 %
zawartość popiołuAc = 14,69 ÷ 15,86 %
zawartość ziarn (0 ÷ 3mm)        27,7 ÷ 45,1 %


Uzyskane dla poszczególnych obciążeń sprawności kotła brutto przedstawiają się następująco:

obciążenie wysokieη = 90,27 %
obciążenie średnieη = 90,27 %
obciążenie niskieη = 89,34 %

Zawartość gazowych substancji przeliczona na O2 = 6 %, w spalinach za kotłem wynosi:

NOx = 359,89 ÷ 389,79mg/m3n
SO2 = 687,73 ÷ 1011,24mg/m3n
CO = 76,87 ÷ 995,79mg/m3n

Wielkości powyższe mieszczą się w standardach emisyjnych.Wnioski:

  1. pomiary przeprowadzono pryz trzech obciążeniach, uzyskując w całym przedziale sprawność kotła ponad 89 %, a dla obciążenia średniego i wysokiego nawet ponad 90 %. Oceniając pracę kotła w trakcie pomiarów można wnioskować, że kocioł będzie można obciążać do wydajności nawet ponad 12 MW, przy sprawności powyżej 88 %,
  2. na uzyskanie tak dobrych wyników bezpośredni wpływ niewątpliwie miała przeprowadzona modernizacja kotła polegająca m.in. na zastosowaniu dodatkowego pęczka konwekcyjnego w kanale spalin oraz wprowadzeniu powietrza podmuchowego oddzielnie do każdej strefy,
  3. do niewątpliwej zalety tego kotła należy zaliczyć bardzo spłaszczoną krzywą sprawności co pozwala na jego eksploatację w badanym przedziale obciążeń tj. od 3,8 MW do 9,8 MW przy bardzo wysokiej sprawności powyżej 89 %,
  4. zawartość gazowych substancji w spalinach wylotowych z kotła mieści się w granicach dopuszczalnych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 04.08.2003r.

Generalnym wnioskiem z przeprowadzonych badań kotła WR-8 (nr 3) jest to, że podjęta decyzja o modernizacji tego kotła była w pełni uzasadniona, a wyniki niniejszej pracy stanowią udokumentowaną podstawę do pozytywnej oceny jakości przeprowadzonej modernizacji.wykonanie:
BartT design
2021-01-22
142133 odwiedzających.