B T K

Omówienie wyników pomiarów kotła WR 25M nr 3
w Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o.


Pomiary przeprowadził:
ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A.
ul. Kozielska 18, 44-107 Gliwice,
tel. 32/230 99 56

Przedmiotem badań był zmodernizowany kocioł wodny WR 25M.
Pomiary kotła przeprowadzono dla czterech różnych wydajności kotła.


Zestawienie średnich wyników pomiarów cieplnych kotła WR 25M
podczas spalania węgla kamiennego:

Lp Wyszczególnienie Wymiar Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4
1 Czynnik obiegowy- woda wlot temperatura oC 71,9 72,1 72,1 70,1
2 ciśnienie MPa 1,31 1,24 1,13 1,13
3 wylot temperatura oC 103,9 131,5 131,5 136,4
4 ciśnienie MPa 1,15 1,09 0,94 0,93
5 przepływ t/h 288,8 318,0 426,5 464,0
6 wydajność cieplna kotła MWt 10,75 23,61 29,53 35,87
7 względna wydajność kotła % 36,9 81,1 101,5 123,3
8 Węgiel stan roboczy wartość opałowa kJ/kg 23562 22189 22189 22189
9 zawartość popiołu % 10,3 11,9 11,9 11,9
10 zawartość siarki % 0,19 0,22 0,22 0,22
11 wilgoć całkowita % 13,7 15,2 15,2 15,2
12 Spaliny-wylot z kotła temperatura oC 114,5 140,3 140,4 140,3
13 skład spalin suchych O2 % 9,4 7,5 6,4 6,0
14 stężenie w warunkach umownych ( O2=6% ) NO2 mg/m3n 390 325 376 377
15 Sprawność kotła % 85,50 88,57 89,81 89,12Zestawienie średnich wyników pomiarów cieplnych kotła WR 25M
podczas spalania węgla kamiennego i biomasy:

Lp Wyszczególnienie Wymiar Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3
1 Czynnik obiegowy - woda wlot temperatura oC 71,9 71,8 73,4
2 ciśnienie MPa 1,28 1,19 1,33
3 wylot temperatura oC 106,7 133,6 137
4 ciśnienie MPa 1,13 1,04 1,16
5 przepływ t/h 300,3 323,8 390,0
6 wydajność cieplna kotła MWt 12,16 23,33 29,33
7 względna wydajność kotła % 41,8 80,2 100,8
8 Węgiel stan roboczy wartość opałowa kJ/kg 20468 20468 20468
9 zawartość popiołu % 16,5 16,5 16,5
10 zawartość siarki % 0,21 0,21 0,21
11 wilgoć całkowita % 15,6 15,6 15,6
12 Zrębki (biomasa) stan roboczy wartość opałowa kJ/kg 14473 14473 14473
13 zawartość popiołu % 0,6 0,6 0,6
14 wilgoć całkowita % 21,7 21,7 21,7
15 Procentowy udział spalanej biomasy do całkowitej ilości spalanego paliwa na ruszcie (masowo) % 11,36 10,18 9,82
16 Spaliny-wylot z kotła temperatura oC 124,8 148,2 140,5
17 skład spalin suchych O2 % 9,7 6,8 7,0
18 stężenie w warunkach umownych ( O2=6% ) NO2 mg/m3n - - 385
19 Sprawność kotła % 84,30 86,55 85,99


Wnioski:

  1. Sprawność energetyczna kotła brutto, w przedziale wydajności cieplnej 10,75÷35,87 MWt, była wysoka i wynosiła 85,50÷89,81% przy spalaniu miału węglowego i 84,30÷86,55% przy spalaniu miału węglowego z dodatkiem biomasy (max 11,36% masowo). Wobec powyższego stwierdzić należy, iż gwarancje techniczne w odniesieniu do sprawności gwarantowanej kotła przy spalaniu miału węglowego jak i przy spalaniu miału węglowego z dodatkiem biomasy zostały podczas prób odbiorczych spełnione.
    Średnia sprawność kotła przy spalania miału węglowego dla różnych wydajności wyniosła 88,25% a przy spalaniu miału węglowego i biomasy 85,61%.
  2. Maksymalna trwała wydajność cieplna kotła wyniosła 35,87 MWt . Przy tej wydajności urządzenia pomocnicze pracowały jeszcze z pewna rezerwą.
  3. Emisje NOx, CO i SO2 są poniżej wartości gwarantowanych.


wykonanie:
BartT design
2021-01-22
142132 odwiedzających.