Kotły rusztowe wodne

INFORMACJE PODSTAWOWE

KOTŁY WODNE RUSZTOWE spalające węgiel kamienny o wydajności cieplnej od 2,5÷60 MW – kilkaset wdrożonych jednostek w kraju i za granicą. Budowa nowych lub modernizacja istniejących kotłów węglowych. Możliwość modernizacji kotłów węglowych na biomasę, gaz ziemny, biogaz, olej leki, biodiesel. Możliwość opracowania dokumentacji:

  • budowa nowych jednostek lub modernizacja istniejących kotłów spalających węgiel kamienny-energetyczny, spełniających wymagania emisji wg aktualnego Rozporządzenia Ministra Klimatu oraz wymagań BAT,
  • możliwość przystosowania/modernizacji kotłów węglowych do spalania tylko biomasy (m.in. pelet drzewny, pelet agro, tzw. PKS) na ruszcie płaskim,
  • możliwość przystosowania/modernizacji kotłów do opalania naprzemiennie: węglem kamiennym, peletem drzewnym, peletem agro lub tzw. PKS,
  • modernizacja kotłów rusztowych do opalania gazem ziemnym, olejem lekkim, biodieslem i biogazem, (np. kocioł rusztowy węglowy, zmodernizowany na kocioł 3-paliwowy gazowo-olejowy o mocy cieplnej nominalnej 35 MW),
  • kotły współspalające węgiel kamienny na ruszcie płaskim z biomasą spalaną w palniku pyłowym.

Skontaktuj się z nami celem doboru odpowiedniej oferty